Delen met je netwerk?

Geachte Burgemeester en Wethouders,

In het kader van de Nieuwe Omgevings- en Participatie Wet heeft de gemeente de plicht haar inwoners te informeren en te betrekken in de plannen die er spelen.
Echter wordt er een groep burgers uitgesloten van deelname aan georganiseerde bijeenkomsten door de gemeente wanneer deze burgers geen QR-code hebben.
Gezien het verplicht stellen van QR-code om deel te nemen aan het maatschappelijk/sociaal leven door het demissionaire kabinet is verordineerd, hebben we hiermee te maken.

1a).  Bent u het met Leefbaar Hilversum eens dat het de taak en plicht is van  de Gemeente haar burgers de mogelijkheid te geven om naar informatie bijeenkomsten,
(m.b.t.gemeentelijke projecten die een buurt aangaan), te komen?
1b). Is er een alternatieve wijze om deze groep burgers hierin te betrekken of te informeren?

2a). Kunt u uitleggen wat u exact verstaat onder ‘Hilversum inclusief’?
2b).  Bedoelt u hiermee dat iedereen in Hilversum ertoe doet?

Bent u zich ervan bewust dat het ongrondwettig is om een groep uit te sluiten op grond van medische keuze-vrijheid?

Er zijn onlangs grote promo’s geweest in Hilversum voor de LHBTI-groep in Hilversum. Dit betreft een klein percentage in Hilversum toch wordt hier ruimschoots aandacht aanbesteed.
2c). Kunt u toelichten dat wanneer burgers ervoor kiezen vanwege medische of religieuze argumenten zich niet te laten inspuiten, dan geen Coronapas (‘Toegangspas’) tot het maatschappelijk leven hebben, nog wel in Hilversum mee kunnen doen?
2d). Op welke wijze gaat dit College zich dan wel inzetten om deze groep burgers erbij te blijven betrekken?
2e). Is dit College het er zich van bewust dat dit systeem een steeds groter wordende tweespalt in onze samenleving teweeg brengt?
2f). Is dit College het er zich van bewust dat het tools heeft om deze zorgwekkende ontwikkeling aan te kaarten bij het Demissionair Kabinet?
2g). Is dit College het er zich van bewust dat wanneer velen van de 352 Nederlandse Gemeenten dit probleem aankaarten bij het Kabinet, dit tot een humaner beleid dan uitsluiten kan bewerkstelligen?

3a). Is dit College het er zich van bewust dat dit QR-systeem wat een tweedeling in onze maatschappij veroorzaakt, een reeks van negatieve gevolgen voor de volksgezondheid kan hebben zoals: verharding in de maatschappij, psychische en fysieke klachten, eenzaamheid, apartheid, agressie, verdeeldheid enz.
3b). Wat gaat dit College eraan doen om verbinding te blijven bewerkstelligen en zoeken voor onze Hilversummers, immers het zijn allen burgers van Hilversum, Hilversum Inclusief immers?

4a).  Ook maakt Leefbaar Hilversum zich zorgen over de vermeende veiligheid die burgers zich toedichten die wel toegang hebben tot de maatschappij. Immers deze (grote) groep mensen is in de veronderstelling dat zij beschermd zijn hetgeen nu bekend is dat zij zowel COVID kunnen doorgeven ofwel anderen besmetten. Alarmerender is dat zij mutaties kunnen gaan ontwikkelen welke vele malen bedreigender zijn voor de volksgezondheid en zij  zich daar niet bewust van zijn. 
Het is uw taak om de Hilversumse burgers hier bewust van te maken, hoe gaat u dat doen?
4b). Bent u het met ons eens dat het een rechtvaardiger, gelijkwaardiger en eerlijker (tijdelijk) systeem is wanneer iedereen zich laat testen voor een bijeenkomst zodat elke deelnemer gegarandeerd negatief is? Note: LH is geen voorstander van een testsamenleving daar het een controle samenleving is.

5). Als we kijken naar recentelijke ontwikkelingen in  Australië, New Zealand, US, UK, België en Duitsland, hoe daar alle grondrechten van burgers afgeschaft worden, mensen die een vitaal beroep uitoefenen ontslagen worden omdat zij voor autonomie over hun eigen lichaam te kiezen. Wij krijgen veel bezorgde reacties van Hilversummers die zich grote zorgen maken over het behoud van hun baan. Hoe ziet dit College dit voor Hilversum/Nederland daar wij in een weliswaar vertraagd stadium wel dezelfde route volgen? Gaat u deze zorg kenbaar maken bij het Kabinet?
Velen maken zich namelijk ernstige zorgen om wat er op wereldwijde schaal gebeurt. 

Met vriendelijke groet,

Mirjam Kooloos
Fractievoorzitter Leefbaar Hilversum